Kucanje teksta роmоću programa Writer je brzo i lako. Pokretanjem programa, ispred Vas ćе se pojaviti beo prazan "list" ро kome se kuca tekst.

1 radnapovrsina

Tokom kucanje, primetićete da kompjuter sam prebacuje tekst u novi red. Ukoliko je potrebno da to uradite ručno (radi novog pasusa), jednostavno pritisnete taster ENTER i kursor će biti u novom redu.

Prilikom kucanja teksta, imaćete potrebu da koristite sledeće funkcijske tastere:

  • ENTER - prebacuje tekst u novi red, služi za potvrdu ponuđene opcije,

  • BACKSPACE - vraća kursor jedno polje unazad. Ukoliko se na tom mestu nalazi neki znak ili slovo, izbrisaće ga,

  • SHIFT - pritiskom na ovaj taster i slovo, dobićete veliko slovo. U kombinaciji sa drugim funkcijskim tasterima, proizvodi različite efekte,

  • CAPS LOCK - nakon pritiska ovog tastera, sva slova koja kucate biće velika. Indikator uključenosti ovog tastera je zelena lampica iznad numeričke tastature. Kada ne želite da više kucate velikim slovima, ponovo pritisnite ovaj taster i slova će biti ponovo mala

  • TAB - pritiskom na ovaj taster, kursor se pomera za 5 mesta unapred, u kombinaciji sa tasterom SHIFT, vraćate kursor 5 mesta unazad. Ovaj taster takođe služi za kretanje ро tabeli i formularima,

  • DEL - pritiskom na ovaj taster brišete mesta ili slova koja se nalaze ispred kursora. Ukoliko obeležite tekst i pritisnete ovaj taster, brišete obeleženi deo teksta,

  • ←↑→↓ - ovi tasteri služe za kretanje ро tekstu ili ро tabeli kao i kod selektovanja teksta u kombinaciji sa testerom Shift,

  • INSERT - služi za ubacivanje određenog znaka ili teksta u već otkucan tekst,

  • NUMERIČKA TASTATURA - služi za kucanje brojeva - indikator uključenosti je zelena lampica u levom uglu iznad tastature. Ovaj deo tastature se uključuje роmоću tastera NUM LOCK koji se nalazi u gornjem levom uglu numeričke tastature.

Napred navedeno su stvari koje bi trebalo da znate kako bi lakše i efikasnije koristili program Writer. To su ujedno zajedničke stvari i za sve ostale programe koji se bave obradom teksta.