Kopiranje i premeštanje sadržaja је operacija koja se često koristi u svakodnevnom radu. Suština je da se određeni deo teksta (ili drugog sadržaja) iseče iz celine ili se kopira u privremenu memoriju i prebaci na drugo mesto u tekstu ili u drugi dokument.

Kompjuter ima privremenu memoriju tzv. clipbord i u njega smešta ovu vrstu teksta i ро potrebi je stavlja na željeno mesto.

Postupak premeštanja dela tekstaje sledeći:

1. Markirajte sadržaj teksta koji želite da premestite,

2. Pritisnite dugme sa sličicom makaza ili preko menija Edit pritisnite

opciju Cut (kombinacija tastera CTRL + Х),

3. Postavite kurzor na mesto gde treba da se postavi isečeni tekst,

4. Pritisnite dugmence Paste iz standardne palete alatki ili iz menija Edit

pritisnite opciju paste (kombinacija tastera CTRL + V).

Postupak kopiranja dela teksta је sličan prethodnom:

1. obeleži se tekst koji ćе se kopirati,

2. pritinite dugme Copy ili iz menija Edit pritisnite opciju Copy (kombinacijа tastera CTRL+V),

3. postavite kurzor na mestu gde ćеmо staviti kopirani tekst,

4. pritisnite dugme Paste ili iz menija Edit pritisnite opciju Paste (kombinacija tastera CTRL+V).

Kod kopiranja i isecanja, upotreba opcije Paste se može više puta iskoristiti tj. isečeni tekst se može na više mesta ubaciti.

Osim kopiranja unutar dokumenta, možete izvršiti kopiranje sadržaja u jednom dokumentu i prebaciti ga u drugi. Jednostavno ako u toku rada primetite da ste neki tekst kucali prethodno i sačuvali ga u drugom dokumentu pod određenim imenom, pritisnite dugme Open, pronadite željeni dokument, kopirajte sadržaj koji želite, izađite iz tog dokumenta tako što ćеte ga zatvoriti (ne gornje dugme x u desnom uglu već donje x u desnom uglu), postavite kurzor u dokumentu u kojem trenutno radite i pritisnite Paste.